skip to Main Content

DOISAKETPATTANA COORPERATIVE

ดอยสะเก็ดคอฟฟี่กรีน จากสหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จำกัด ซึ่งเป็นสหกรณ์เครือข่ายทางภาคเหนือ  ที่มีพื้นที่เฉพาะอยู่ในโครงการหลวงป่าเมี่ยง ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่  ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ ประมาณ 35 กืโลเมตร  มีสภาพพื้นที่เป็นภูเขาสูงระดับน้ำทะเล ตั้งแต่ 900-1400 เมตร  สภาพอากาศเย็นชื้น เหมาะแก่การปลูกกาแฟพันธุ์อาราบีก้า สายพันธุ์คาติมอร์ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในเรื่องรสชาติที่เข้มข้น หอมนุ่ม  ชวนดื่ม ซึ่งสหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จำกัด ได้ให้การส่งเสริม สนับสนุน ทำการรวบรวมและแปรรูปให้การเอาใจใส่ดูแลสมาชิกผู้ผลิตให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ร่วมกันรักษาคุณภาพกาแฟ  เอาใจใส่ในความปลอดภัยของผู้บริโภค  และอนุรักษ์สิ่งแวะล้อม จึงเป็นที่มาของกาแฟดอยสะเก็ดคอฟฟี่กรีน

Back To Top