skip to Main Content
02-861-4013 info@kavinintertrade.co.th

โอกาสและศักยภาพของตลาดกาแฟ เบเกอรี่ และไอศกรีมในประเทศไทย

ตลาดกาแฟในประเทศไทยเติมโตอย่างก้าวกระโดด จาก 3-5% เป็น 5-8% ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (ปี2559- 2563) ปัจจุบันมูลค่าของตลาดกาแฟโดยรวมสูงถึง 30,000 ล้านบาท บวกกับยุทธศาสตร์กาแฟไทยของหน่วยงานภาครัฐ ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นผู้นำในด้านการผลิตและค้ากาแฟคุณภาพของภูมิภาคอาเซียน ส่งผลให้มีร้านกาแฟใหม่ๆ ทั้งที่เป็นแบบอิสระหรือมีเครือข่ายเกิดขึ้นนับร้อยแห่งทั่วประเทศต่อปี สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการอุปกรณ์และวัตถุดิบในการทำกาแฟเพิ่มสูงขึ้น และนอกจากนี้ภายในร้านกาแฟยังมีพื้นที่สำหรับเบเกอรี่และไอศกรีมที่ถือว่าเป็นของคู่กันที่จำเป็นต้องมีในแต่ละร้านกาแฟ จึงถือเป็นโอกาสที่ผู้ประกอบที่อยู่ในธุรกิจจะใช้งานนี้เป็นแพลตฟอร์มในการเปิดตัวผลิตภัณฑ์และเป็นเครื่องมือในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ

 

แพลตฟอร์มสำหรับการขยายตลาด/ ธุรกิจกาแฟ เบเกอรี่และไอศกรีม
งานแสดงเดียวที่รวม 3 กลุ่มธุรกิจกาแฟ เบเกอรี่ และไอศกรีม ไว้ในที่เดียวกัน และเป็นที่ยอมรับมากว่า 14 ปี ว่าเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดของในอาเซียน


เพิ่มโอกาสต่อยอดธุรกิจ

– เชื่อมต่อกลุ่มเป้าหมาย/ คู่ค้าคนสำคัญกว่า 80,000 รายชื่อ ในกลุ่มร้านกาแฟ เบเกอรี่ ไอศกรีม ทั่วประเทศ , กลุ่ม Chain ร้านกาแฟ เบเกอรี่ ไอศกรีม และกลุ่ม Supermarket และ Modern trade ที่จะเชิญมาพบท่านตลอด 4 วัน
– โปรแกรมจับคู่เจรจาธุรกิจ (Business Matching) เวทีนัดเจรจาธุรกิจ/ ผู้ประกอบการที่ท่านต้องการพบ

Visitor Profile

แยกตามภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
70%
เอเชียตะวันออก
12%
เอเชียใต้
5%
เอเชียกลาง
1%
โอเซียเนีย
3%
แอฟริกาใต้
2%
ยุโรป
5%
อเมริกา
2%

แยกตามประเภทธุรกิจ

การบริการอาหาร/ เครื่องดื่ม
30%
ค้าส่ง/ การกระจายสินค้า
25%
อุตสาหกรรมการผลิต
18%
ค้าปลีก
12%
การบริการ/ การท่องเที่ยว
10%
อื่นๆ
5%

Book a Stand: Rate &  Stand Registration

รายละเอียด ตัวอย่าง ราคา (บาท)
1 พื้นที่เปล่าขนาด 18 ตรม. 6×3 ม. (ขั้นต่ำ) สอบถาม
2 พื้นที่พร้อมคูหามาตรฐาน 9 ตรม. ( 3×3 ม.) สอบถาม
3 พื้นที่พร้อมคูหามาตรฐาน 6 ตรม. ( 3×2 ม.) สอบถาม

Floor Plan

Exhibiting Terms & Conditions

 1. ไม่อนุญาตให้แบ่งพื้นที่คูหาหรือโอน/มอบหมาย/เช่าช่วงต่อไปให้ผู้อื่นนำสินค้าและบริการจัดแสดง/จำหน่ายในคูหาของตนโดยเด็ดขาด หากตรวจพบผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการปิดคูหาของท่านและจะมีผลต่อการพิจารณาให้เข้าร่วมงานในครั้งต่อไป
 2. ต้องติดป้ายแสดงชื่อกิจการ (ตรงกับชื่อที่แจ้งในใบสมัคร) และหมายเลขคูหาอย่างชัดเจน
 3. ผู้ร่วมแสดงสินค้าต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของท่านรวมทั้งรับผิดชอบในสินค้าที่ท่านนำมาแสดงเองและขอแนะนำให้ผู้เข้าร่วมงานทำประกันสินค้าของตนไว้ระหว่างวันเวลาแสดง
 4. ผู้ร่วมแสดงสินค้าจะต้องจัดหาเจ้าหน้าที่อยู่ประจำคูหาตลอดงานและเปิด–ปิดคูหาตามเวลาที่กำหนด ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ประจำคูหาควรมาจัดสินค้าให้เรียบร้อยก่อนงานเปิดอย่างน้อย 30 นาที และออกจากอาคารแสดงภายในเวลาที่กำหนดหลังจากงานแสดงปิดลง
 5. ในการส่งเสริมการขายระหว่างการจัดแสดงสินค้า ผู้ร่วมแสดงสินค้าสามารถติดป้าย / สติ๊กเกอร์/ โปสเตอร์ด้วยวัสดุที่ไม่ทำให้เกิดความเสียหายแก่พื้นผิวผนังคูหา และติดได้เฉพาะในบริเวณคูหาของตนเอง หรือบนป้ายโฆษณาที่ผู้จัดงานทำขึ้นเพื่อขายพื้นที่เท่านั้น ห้ามแจกใบปลิว บัตรเชิญ มาสค๊อท ฯลฯ บริเวณทางเดินและทางเข้า – ออก หรือนอกคูหาจัดแสดง
 6. ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ที่จะตักเตือน หรือขอยกเลิกการสาธิตใดๆ ที่ก่อให้เกิดเสียงดัง / กลิ่น / อื่นๆ ที่รบกวนผู้ร่วมแสดงสินค้ารายอื่นๆ
 7. ผู้ร่วมแสดงสินค้าต้องแจ้งให้ผู้จัดงานทราบล่วงหน้าถึงกิจกรรม และการส่งเสริมการขายต่างๆ ที่เกี่ยวกับการแข่งขันที่มีการแจกรางวัล ผู้จัดงานไม่อนุญาตให้มีการใช้เครื่องขยายเสียงในระหว่างการจัดงาน ทั้งนี้เพื่อป้องกันการรบกวนผู้ร่วมแสดงสินค้ารายอื่น หรือผู้เข้าชมงงาน ยกเว้นอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ เช่น โทรทัศน์ วีดีโอ แต่จะต้องได้รับการควบคุมระดับเสียงให้เหมาะสม
 8. ผู้ร่วมแสดงสินค้า จะต้องจัดเจ้าหน้าที่ประจำในคูหาตลอดช่วงเวลาแสดงสินค้า อย่างไรก็ตามผู้ร่วมแสดงสินค้าไม่ควรกระทำการใดๆ ให้เดือดร้อนหรือรบกวนผู้เข้าชมงาน หรือผู้ร่วมแสดงสินค้ารายอื่นๆ
 9. ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ที่จะประกาศข้อความเฉพาะที่เป็นสาธารณะประโยชน์เท่านั้น ของดประกาศข้อความเฉพาะบุคคล
 10. ไม่อนุญาตให้มีการถ่ายภาพหรือบันทึกเทปโทรทัศน์ในระหว่างงาน เว้นเสียแต่ได้รับอนุญาตจากผู้จัดงานและบุคคลดังกล่าวจะต้องติดบัตร Press ด้วย
 11. ห้ามนำสินค้าที่เป็นอันตราย ได้แก่ วัสดุไวไฟ น้ำมัน แก๊ส ลูกโป่งอัดแก๊ส หรือบอลลูน (ที่อัดด้วยแก๊สอันตราย)วัตถุระเบิด วัตถุกัมมันตภาพรังสีเข้ามาจัดแสดงในบริเวณงาน
 12. ไม่อนุญาตให้มีการจำหน่ายอาหาร นอกเหนือจากที่ผู้จัดงานอนุญาตให้จัดแสดง
 13. ไม่อนุญาตให้จอดรถในลานจอดรถบริเวณจุดขนถ่ายสินค้าด้านหลังอาคารแสดงสินค้า เนื่องจากจะทำให้การจราจรติดขัดผู้จัดงานอนุญาตให้เฉพาะขนถ่ายสินค้าตามช่วงเวลาที่ได้แจ้งไว้เบื้องต้นเท่านั้น หากเรียบร้อยแล้วให้นำรถไปจอดบริเวณลานจอดรถอื่นที่ทางสถานที่จัดบริการไว้ให้

สนใจเข้าร่วมงานแสดง

Back To Top