skip to Main Content

ORBIT COFFEE ROASTER

ORBiTcoffee Roaster เป็นโรงคั่วกาแฟพิเศษในรูปแบบ Micro Roaster
เป็น Coffee Consultant ให้กับร้านกาแฟทั ่วประเทศในเอกลักษณ์เฉพาะตัว

Back To Top