skip to Main Content

NONGPHO RATCHABURI DAIRY COOPERATIVE

สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นม
ภายใต้ แบรนด์ หนองโพ กว่า 50 ปี
การรวมตัวที่เข้มแข็งของกลุ่มผู้เลี้ยงโคนม สร้างรายได้ สร้างคุณภาพชีวิต และสร้างโอกาสมากมายมายาวนาน
กว่า 5 ทศวรรษ กระจายรายได้เข้าสู่หลายพันครัวเรือน จนถึงปัจจุบัน สหกรณ์มีสมาชิกกว่า 4,000 คน
ผลิตภัณฑ์นม ภายใต้ แบรนด์ หนองโพ
1.นมสดพาสเจอร์ไรซ์
2. นมสด และ โยเกิร์ตพร้อมดื่ม ยูเอชที
3. โยเกิร์ต
4. ไอศกรีม
5. นมอัดเม็ด

Back To Top