skip to Main Content

ประโยชน์ต่อสุขภาพของกาแฟที่พิสูนจ์ได้

ประโยชน์ต่อสุขภาพของกาแฟที่พิสูนจ์ได้

☕😄😂“คาเฟอีน” ในกาแฟเป็นสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทที่ได้รับการบริโภคอย่างกว้างขวางเมื่อคาเฟอีนถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือด และเดินทางไปถึงสมอง จะออกฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาทส่วนกลาง และมีฤทธิ์กั้นสารอดีโนซีน ทำให้สารอะดรีนาลินและเอนโดรฟิน มีปริมาณมากขึ้น มีผลต่ออารมณ์และความรู้สึกอีกทั้งยังส่งผลดีต่อการทำงานของสมองในด้านต่างๆ ทั้งความจำ อารมณ์ ระดับพลังงาน และการตอบสนองของระบบประสาท จึงสามารถทำให้คุณฉลาดขึ้นได้ด้วย!

Back To Top